Isbjørn | Arter | WWF (2023)

Ta tak i klimaendringer

WWF har endedikert verdensomspennende teamarbeider med klima- og energispørsmål, arbeider regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

 • Vi støtter forskning på klimaendringer, og viser veien videre ved å finansiere forskning og analyser på alternativ energi.
 • Vi tar til orde for at regjeringer skal anerkjenne og dempe virkningene av klimaendringer på isbjørn.
 • WWF har med suksess presset på for enuttalelseav land med isbjørnbestander, som formelt anerkjenner det presserende behovet for en effektiv global respons for å møte utfordringene med klimaendringer.
 • WWF har med suksess tatt til orde for opprettelsen av enforvaltningsplan for sirkumpolar isbjørn.

På møter med regjeringer hvis land er i isbjørnområdet, har WWF med suksess presset på for en uttalelse som formelt anerkjenner det presserende behovet for en effektiv global respons som vil møte utfordringene med klimaendringer. WWF har også med suksess tatt til orde for opprettelsen av en internasjonal isbjørnforvaltningsplan.

Redusere konflikt

Ettersom klimaendringene tvinger isbjørn til å tilbringe lengre tid på land, kommer de oftere i kontakt med arktiske samfunn. Dessverre ender disse interaksjonene noen ganger dårlig for mennesker og bjørner. I Russland, Alaska, Grønland og Canada tar WWF opp denne utfordringen ved å støtte lokal innsats for å beskytte mennesker og isbjørn. Se denne videoen for å lære mer om fordelene ved å involvere lokalbefolkningen for å beskytte isbjørner og samfunn.

Å holde isbjørn atskilt fra mennesker er bedre for begge, siden isbjørner som vandrer inn i samfunn utgjør en risiko for mennesker, og folk reagerer ofte med å drepe bjørnene. WWF har svart med en rekke lokalt ledede initiativer for å redusere konflikter.

 • Vi har støttet utformingen av matoppbevaringsbeholdere i stål, slik at lokalbefolkningen kan fortsette å lagre maten sin ute, men beskytte den mot plyndrende bjørner og elektriske gjerder for å skille bjørn fra hundespann.
 • WWF støtter isbjørnpatruljer for å avskrekke bjørnerfør de kommer inn i fellesskap.
 • Over hele Arktis arrangerer vi workshops for folk for å dele sine erfaringer og suksesser med å bevare freden mellom mennesker og bjørner.

Overvåking av populasjoner

For å implementere de effektive tiltakene for bevaring av isbjørn, må vi vite mer om dem.

(Video) Bedøver kæmpestor isbjørn med luftgevær - behind the scenes i Skandinavisk Dyrepark

I tillegg til å støtte nåværende arbeid av forskere tilovervåke forholdene og bevegelsen til isbjørnfor å forstå hvilken innvirkning ulike trusler, som klimaendringer og utvidelse av industri i Arktis, har på ulike isbjørnbestander, jobber WWF og våre partnere med å katalysere utviklingen av ny teknologi som vil gjøre isbjørnforskningen mer kostnadseffektiv , mindre invasiv, og leverer mer nyttige data. For eksempel:

(Polar B)øremerker:

For noen år siden begynte WWF å samarbeide med IDEO, Misty West, US Fish and Wildlife Service og andre partnere for å tenke nytt om øremerker for isbjørn.

Verdsetter kunnskap

Kunnskap kommer fra mange steder. I Arktis snakker vi om vårt arbeid som «kunnskapsbasert» i stedet for utelukkende «vitenskapsbasert». Urbefolkningen i Arktis har et lager av økologisk kunnskap basert på egne observasjoner av miljøet og på informasjon overlevert over generasjoner.

WWF oppfordrer til bruk av tradisjonell økologisk kunnskap (TEK) for å informere om ledelsespolitikk i Arktis. Vi har støttet flere prosjekter som samler inn denne formen for kunnskap, og bidrar til å gi et mer avrundet kunnskapsgrunnlag. WWF har også støttet forskning på TEK i USA og Canada, som gir uvurderlig informasjon for bevaring og forvaltning av arten.

Redusere industrielle påvirkninger

WWFs mål er å sikre at uansett hvor industriell utvikling finner sted, er den bærekraftig og ikke skader dyrelivsbestander og økosystemer i særlig grad. Vi tilbyr teknisk ekspertise på forebygging og respons på oljeutslipp. Vi tar også til orde for de høyeste utviklingsstandardene gjennom nasjonale og internasjonale arenaer.

WWF samarbeider med forskere, naturvernere og lokalbefolkningen for å motsette seg olje- og gassutvikling i områder hvis økologiske verdi er altfor stor til å risikere eksponering for utslipp.

Håndtere virkningene av økt skipsfart i Beringstredet

(Video) WWF Saturday Nights Main Event Episode 2 October 5 1985

De58 mil brede Beringstredet er et av Arktis mest biologisk produktive miljøer og en viktig migrasjonskorridor.Nedgangen i sommerhavisen har dramatisk endret ansiktet til global handel og handel i Arktis, og økningen i industrialisering og skipstrafikk har potensial til å påvirke Beringstredet og dets innbyggere betydelig. For å møte disse økende truslene publiserte WWF US, sammen med andre akademiske og NGO-partnere, nyligAnbefalte frakttiltak for Beringstredet-regionensom inkluderer fem anbefalinger for å sikre fremtidig sikkerhet for dette globalt viktige marine habitatet:

1) Utvide implementering av e-navigasjon og teknologi
2) Vedta moderne sjøtrafikkstyringstiltak
3) Etabler et område som skal unngås rundt Diomede-øyene
4) Utvikle regionspesifikk bransjepraksis for å minimere negative påvirkninger og risikoer
5) Styrke nasjonale og bilaterale nødforebyggings- og responsevner

Disse tiltakene må baseres på identifisert urfolks marin bruk i Beringstredet. Nå er muligheten til å beskytte denne nye maritime grensen før det er for sent. Bilateralt samarbeid vil være avgjørende for å lykkes med disse anbefalingene.

For å hjelpe maritime fartøyer med å holde seg unna økologisk skjøre steder, utarbeider WWF følsomhetskart for områder i Arktis. Vi har også tilbudt beste praksis for skipsfart i Arktis og fortsetter å jobbe i International Maritime Organization med en polarkode som vil gjøre arktisk skipsfart tryggere.

Beskyttelse av kritisk habitat

WWF anerkjenner at det haster med å beskytte habitatet for isbjørner da de raskt mister havisens habitat fra klimaendringer.

 • Vi støtter identifisering og beskyttelse av viktige isbjørnhabitater (hytteområder og bevegelseskorridorer, sesongbaserte fôringsområder/tider og viktige rasteområder i den isfrie perioden).
 • Vi støtter forskning for å identifisere habitatområder med høy verdi – områder der bjørnene spiser, hi og føder – og samarbeider med partnere for å bevare disse stedene.

Sikre bærekraftig jakt

WWF støtter urfolks rett til å fortsette å drive bærekraftig jakt på lokale dyr.

Beskytter viktige habitat for isbjørn

Terrestriske og marine habitater for isbjørn forsvinner i økende grad og trues av klimaendringer og menneskelig og industriell påvirkning. Havisen er avgjørende for isbjørn, og i tillegg til å jakte, hvile og finne kamerater, har mange isbjørner historisk sett brukt havis som en plattform for morens hi. Men klimaendringene smelter og fragmenterer havis over hele Arktis, og tvinger flere gravide kvinner til å lage hulene sine på land i stedet. I tillegg truer ny olje- og gassleting og boring sårbare isbjørnbestander. Disse aktivitetene forsterker ikke bare klimakrisen, men kan forstyrre eller til og med knuse isbjørner i hulene deres. WWF jobber for å sikre at steder somArctic National Wildlife Refuge er vernetfor å sikre overlevelsen til USAs isbjørner.

Tidslinje for bevaring av isbjørn

 • Før 1972

  Isbjørn er en integrert del av det arktiske økosystemetog næringsnettet for urfolk som har jaktet isbjørn bærekraftig i årtusener. Men fra og med 1700-tallet fant europeiske, russiske og nordamerikanske jegere og fangstmenn sted i stor skala, noe som vekket bekymring for isbjørnens fremtidige overlevelse.

  (Video) WWF | Spring of 1982 PART ONE | Pro Wrestling Mini Doc
 • 1972

  DeHavpattedyrbeskyttelsesloven (MMPA)ble signert, og inkluderte isbjørn som en av mange arter beskyttet under den nye lovgivningen.

 • 1973

  Canada, USA, Danmark, Norge og det tidligere Sovjetunionen signerte avtalen Internasjonal avtale om bevaring av isbjørn og deres habitat, strengt regulerer kommersiell jakt.

 • 2005

  Isbjørnen ble oppgradert fraMinste bekymringtilSårbarvedIUCN spesialistgruppe for isbjørn.

 • 2008

  Den amerikanske regjeringen klassifiserte isbjørnen under sinLoven om truede arter (ESA).

 • 2013

  Ministre og andre ledere fra de fem isbjørnstatene møttes i Moskva for det første internasjonale forumet for bevaring av isbjørn. Lederne lagetbetydelige forpliktelserfor å ta opp spørsmål om isbjørns habitat, forskning og handel. Denne begivenheten ble støttet av WWF.

  (Video) Kane & Paul Bearer call out The Undertaker | WWF RAW (1998)
 • I dag

  I dag er isbjørn blant de få store rovdyrene som fortsatt finnes i omtrent deres opprinnelige habitat og utbredelse - og noen steder i omtrent deres naturlige antall.

  Selv om de fleste av verdens 19 befolkninger har kommet tilbake til sunne tall, er det forskjeller mellom dem. Noen er stabile, noen ser ut til å øke, og noen avtar på grunn av ulike press.

  Status for isbjørnbestandene
  Oppdatert 2019 med data fraIUCN isbjørnspesialistgruppe

  • 4 bestander er i tilbakegang
  • 2 populasjoner øker
  • 5 populasjoner er stabile
  • 8 populasjoner mangler data (informasjon mangler eller utdatert)
 • I fremtiden

  Innen 2040 spår forskerne at bare en kant av is vil være igjeni Nordøst-Canada og Nord-Grønland når alle andre store områder med sommeris er borte. Dette "Siste isområdet" vil sannsynligvis bli viktig for isbjørn og annet liv som er avhengig av is.

Nature Breaking Isbjørn og miljø-DNA

Hør nå

Velkommen tilNaturen bryter, en World Wildlife Fund (WWF) podcast fokusert på nyheter og trender som påvirker vår naturlige verden, og menneskene og artene som kaller det hjem.

(Video) Isbjørn

FAQs

Isbjørn | Arter | WWF? ›

The WWF is one of the most well-funded nonprofits in the environmental movement, with hundreds of millions of dollars flowing in each year.

Is the world wildlife Fund a legitimate charity? ›

The WWF is one of the most well-funded nonprofits in the environmental movement, with hundreds of millions of dollars flowing in each year.

Which wildlife charity is best? ›

The best charities for wildlife conservation in terms of overall impact are Re:Wild and the World Wildlife Fund. Charities such as Oceana and the PADI AWARE Foundation do incredible work protecting marine species and cleaning up our oceans.

Why is the WWF logo a panda? ›

The inspiration for the WWF logo came from Chi-Chi, a giant panda that was living at the London Zoo in 1961, the same year WWF was created. WWF's founders were aware of the need for a strong, recognizable symbol that would overcome all language barriers.

What is the motto of the WWF? ›

For Nature, For People, Forever

Our efforts ensure that the value of nature is reflected in decision-making from a local to a global scale.

How much of my donation goes to World Wildlife Fund? ›

82% of WWF spending is directed to worldwide conservation.

What is the criticism of the World Wildlife Fund? ›

In 2019, Buzzfeed News published a series of investigative articles alleging that WWF financed and equipped park rangers accused of torturing, raping and killing dozens of people at six national parks that it managed or co-managed in Cameroon, Congo, Nepal and India.

What percentage of PETA donations go to animals? ›

The radical animal rights organisation PETA uses less than 10% of a donation for “charitable animal protection”. This article explains where the money goes instead.

Is PETA a good charity to donate to? ›

There is no doubt that our dedicated and compassionate supporters are helping us make the world a better place. PETA is a nonprofit, tax-exempt 501(c)(3) corporation with positive ratings for transparency by GuideStar and Animal Charities of America and for effectiveness by the public on GreatNonprofits.

What charity gives the highest percentage? ›

Here are 9 Charities with Highest Percentage to Cause:
 • International children's fund.
 • CIS Development Foundation.
 • Matthew 25: ministries.
 • Kids in Need Foundation.
 • Brother's brother foundation.
 • Direct relief.
 • Integrate Health Inc.:
 • Family Aid Boston.
Nov 21, 2022

Why are pandas only found in China? ›

But due to expanding human populations and development, the species is now restricted to around 20 isolated patches of bamboo forest in six mountain ranges in China's Sichuan, Shaanxi and Gansu provinces. Most of the remaining wild pandas live in the Minshan and Qinling mountains.

Which extinct animal is used in the logo of WWF? ›

The giant panda is the featured animal on the logo for World Wildlife Fund as a symbol of all endangered species that would be able to thrive if permitted the range and natural environment of their origin.

Who funds the World wildlife Fund? ›

Finances. Most of the World Wildlife Fund's revenue comes in the form of grants and contributions from foundations, government grants, corporations, and individuals. It also receives a substantial amount from investments and royalties.

How much do WWF employees get paid? ›

The average World Wildlife Fund salary ranges from approximately $46,000 per year for Regional Coordinator to $256,916 per year for Senior Vice President. Average World Wildlife Fund hourly pay ranges from approximately $14.87 per hour for Patient Care Coordinator to $17.44 per hour for Senior Administrative Assistant.

Why did WWF lose its name? ›

On May 6, 2002, the World Wrestling Federation (WWF) changed both its company name and the name of its wrestling promotion to World Wrestling Entertainment (WWE) after the company lost a lawsuit initiated by the World Wildlife Fund over the WWF trademark.

Why is the WWF logo black? ›

The WWF got the idea of using Chi-Chi, a female giant panda at London Zoo. The team felt “the big, furry animal with her appealing, black-patched eyes” would make an excellent logo. Another reason was to minimize printing costs (it needed just black and white).

How much does WWF CEO make? ›

$1,127,575: Carter Roberts, President and CEO.

Is World Wildlife Fund against hunting? ›

WWF. WWF opposes any hunting that threatens species survival, and WWF does not support the hunting of an animal solely as a trophy.

Does WWF help animals? ›

From elephants to polar bears, WWF fights to secure a future for animals on the planet we all share. WWF helped bring back the Amur tiger and Africa's black rhinos from the edge of extinction. We are giving isolated, dwindling populations of black-footed ferrets and river dolphins a second chance.

What is the world's largest conservation organization? ›

WWF is the world's largest conservation organization, with over five million supporters worldwide, working in more than 100 countries and supporting around 3,000 conservation and environmental projects.

What does the World wildlife Fund believe in? ›

Our mission is to build a future in which people live in harmony with nature. To deliver this mission, we work to conserve biodiversity, the web that supports all life on Earth; reduce humanity's ecological footprint; and ensure the sustainable use of natural resources to support current and future generations.

How many people support World Wildlife Fund? ›

WWF works in over 100 countries and is supported by over 1.1 million members in the US and 5 million supporters worldwide.

What is the biggest animal nonprofit? ›

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) is the largest animal rights organization in the world, with more than 6.5 million members and supporters. PETA works through public education, cruelty investigations, research, animal rescue, legislation, special events, celebrity involvement, and protest campaigns.

What political party does PETA support? ›

As a 501(c)(3) nonprofit, educational organization, IRS regulations prohibit us from endorsing a particular candidate or party. We do, however, work with legislators of all party affiliations and recognize the accomplishments of politicians who have helped pass laws protecting animals, regardless of their party.

Does PETA want everyone to be vegan? ›

PETA seeks “total animal liberation,” according to its president and co-founder, Ingrid Newkirk. That means no meat or dairy, of course; but it also means no aquariums, no circuses, no hunting or fishing, no fur or leather, and no medical research using animals. PETA is even opposed to the use of seeing-eye dogs.

Why do people still donate to PETA? ›

You can be confident that your contribution to PETA will go straight to work helping animals—by ending horrifying experiments, funding investigations to expose cruelty on massive farms, stopping animals from being abused and killed for their skin, rescuing dogs and cats from neglect, and much more.

Has PETA accomplished anything? ›

Nonetheless, PETA has achieved a litany of animal-rights reforms: convincing some of the world's largest fashion brands not to use fur, animal-testing bans by thousands of personal-care companies, ending the use of animals in automobile crash tests, closing the Ringling Brothers and Barnum & Bailey's Circus and ...

Is PETA an extremist group? ›

PETA is an advocacy organization that informs the public about the horrors of animal suffering through entirely peaceful means—unlike our opponents, we don't commit acts of violence against anyone, human or nonhuman.

What are the 10 best charities to donate to? ›

 • YMCA of the USA. Youth. ...
 • Habitat for Humanity International. International Needs. ...
 • Americares. International Needs. ...
 • Boys & Girls Clubs of America. Youth. ...
 • Compassion International. International Needs. ...
 • Catholic Charities USA. Domestic Needs. $1.04 B.
 • Samaritan's Purse. Domestic Needs. $953 M.
 • Nature Conservancy. Environment/Animal. $884 M.
Dec 13, 2022

What are the top 5 most followed charities? ›

Most Followed Charities
 • UNICEF USA. ...
 • Natural Resources Defense Council. ...
 • Doctors Without Borders, USA. ...
 • ALSAC - St. ...
 • DAV (Disabled American Veterans) Charitable Service Trust. Erlanger , KY. ...
 • World Wildlife Fund. Washington , DC. ...
 • American Red Cross. Washington , DC. ...
 • The Nature Conservancy. Arlington , VA.

Is Wounded Warrior a good charity? ›

Wounded Warriors Family Support has earned a 100% for the Accountability & Finance beacon. See the metrics below for more information. This beacon provides an assessment of a charity's financial health (financial efficiency, sustainability, and trustworthiness) and its commitment to governance practices and policies.

Why does Mexico own 2 pandas? ›

In 1984, China ended panda gifts, switching to a policy of high-priced loans. This history has made Mexico one of a few countries able to keep locally born panda cubs. Since 1985, the loan program has required that zoos return any cubs to China.

Why don't the Chinese eat pandas? ›

Chinese used to hunt pandas for their pelts because it was believed that sleeping on panda fur could ward off ghosts and help regulate a woman's menstrual cycle. Though humans apparently ate panda in prehistoric times, contemporary Chinese have little taste for the animal.

Has a panda ever attacked a human? ›

While it's extremely rare for a wild panda to harm humans, attacks have occurred. There are no clearly documented cases of a giant panda killing a human, but there are cases of attacks, surprisingly from the Beijing Zoo.

What animal has just been declared extinct? ›

Yangtze Sturgeon

The Yangtze sturgeon, a species of fish native to China, was declared extinct in the wild in 2022 by the International Union for Conservation of Nature (IUCN). The species has been on the decline for years, with no mature individuals spotted in the wild for an extended period of time.

How many species are we losing WWF? ›

These experts calculate that between 0.01 and 0.1% of all species will become extinct each year. If the low estimate of the number of species out there is true - i.e. that there are around 2 million different species on our planet** - then that means between 200 and 2,000 extinctions occur every year.

What animal was endangered but has recovered? ›

Humpback Whales

They were listed on the Endangered Species Act in 1973. Despite their dire past, some humpback whale populations have recovered as much as 90 percent of their pre-whaling numbers.

Is WWF a good or bad organization? ›

This charity's score is 84%, earning it a Three-Star rating. If this organization aligns with your passions and values, you can give with confidence.

How much of every dollar goes to WWF? ›

We pride ourselves on being good stewards of our members' contributions. We are pleased to report that in fiscal year 2019, total fundraising and administrative costs, including salaries, represented only 19% of our expenses. That means that 81% of contributions went directly to our conservation programs.

How much does it cost to join the WWF? ›

There is no minimum donation amount associated with becoming a WWF member, however there is a $5 minimum required for membership renewal. All donations (even those that originate from Panda Nation events and WWFGifts) qualify to create or renew a WWF membership.

What does WWF do with my money? ›

What do you do with the money that I give to WWF? We are proud to say that 78% of our spend goes on our charitable activities. The other 22% of our spend is for fundraising.

Does the WWF pay well? ›

How much does World Wildlife Fund pay? World Wildlife Fund pays an average of $66,408 per year, or $31.93 an hour.

How much money does the WWF raise a year? ›

World Wildlife Fund revenue is $256.8M annually. After extensive research and analysis, Zippia's data science team found the following key financial metrics. World Wildlife Fund has 1,195 employees, and the revenue per employee ratio is $214,916. World Wildlife Fund peak revenue was $256.8M in 2022.

What is the controversy with WWF? ›

Creating Conservation Refugees

WWF has been accused of creating “conservation refugees” by forcing native tribes out of their land to protect the wildlife residing nearby — even though the tribes and wildlife have cohabitated the same regions for centuries.

Why can't we say WWF? ›

In 1994, the World Wide Fund and Titan Sports came to an agreement that stated that the wrestling company would stop using the WWF acronym and would not use the word on their live broadcasts. This is the reason why fans used to hear beep sounds when anyone on the show used to say WWF.

Is WWF still a thing? ›

Who We Are. For 60 years, WWF has worked to help people and nature thrive.

Can WWE still use the WWF logo? ›

We do not allow outside use or distribution of WWF photos, logo, or graphics. These images are the property of photographers and designers, therefore, we cannot give permission to use any images that appear on our site for personal use. However, special promotions do allow use and distribution of WWF photos.

Why does WWF use a panda? ›

The inspiration for the WWF logo came from Chi-Chi, a giant panda that was living at the London Zoo in 1961, the same year WWF was created. WWF's founders were aware of the need for a strong, recognizable symbol that would overcome all language barriers.

Why does WWE censor the WWF logo? ›

- For the past ten years, video content from WWE's "Attitude Era" (1998? 2002) has been edited due to a lawsuit with the World Wildlife Fund over the WWF initials. All WWF "scratch" logos and references to the initials had to be blurred or edited out.

What does the World wildlife Fund do with donations? ›

Together with partners at all levels, we transform markets and policies toward sustainability, tackle the threats driving the climate crisis, and protect and restore wildlife and their habitats. WWF's Russell E. Train Education for Nature program has provided 3,600 grants to individuals and organizations.

Who owns World Wildlife Fund? ›

CARTER ROBERTS is president and CEO of World Wildlife Fund in the United States. WWF, the world's largest network of international conservation organizations, works across 100 countries and enjoys the support of 5 million members worldwide.

Why did the World wildlife Fund sues WWF? ›

In a 2000 legal smackdown between the World Wrestling Federation and the World Wildlife Fund over the use of WWF, the wrestlers got pinned. A British court found in 2001 that the wrestling group had violated a 1994 agreement limiting the use of the initials, which the two companies had shared since 1979.

How much money does the CEO of WWF make? ›

$1,127,575: Carter Roberts, President and CEO.

Is World Wildlife Fund for profit? ›

WWF is a non-profit, tax-exempt public charity as described in section 501(c)(3) of the U.S. Internal Revenue Code. A copy of our IRS Letter is available on demand.

Who is the target audience of the World Wildlife Fund? ›

worldwildlife.org Audience Demographics

Audience composition can reveal a site's current market share across various audiences. worldwildlife. org's audience is 44.68% male and 55.32% female. The largest age group of visitors are 18 - 24 year olds (Desktop).

Why is it no longer WWF? ›

On May 6, 2002, the World Wrestling Federation (WWF) changed both its company name and the name of its wrestling promotion to World Wrestling Entertainment (WWE) after the company lost a lawsuit initiated by the World Wildlife Fund over the WWF trademark.

Why is the world wildlife Fund credible? ›

World Wildlife Fund has earned a 84% for the Accountability & Finance beacon. See the metrics below for more information. This beacon provides an assessment of a charity's financial health (financial efficiency, sustainability, and trustworthiness) and its commitment to governance practices and policies.

What animals have the WWF saved? ›

From elephants to polar bears, WWF fights to secure a future for animals on the planet we all share. WWF helped bring back the Amur tiger and Africa's black rhinos from the edge of extinction. We are giving isolated, dwindling populations of black-footed ferrets and river dolphins a second chance.

Where does the world wildlife Fund get their money? ›

Finances. Most of the World Wildlife Fund's revenue comes in the form of grants and contributions from foundations, government grants, corporations, and individuals. It also receives a substantial amount from investments and royalties.

Where is World Wildlife Fund located? ›

Entrance to the WWF headquarters on 24th Street in Washington, D.C.

How big is the world wildlife Fund? ›

WWF is the world's largest conservation organization, with over five million supporters worldwide, working in more than 100 countries and supporting around 3,000 conservation and environmental projects. They have invested over $1 billion in more than 12,000 conservation initiatives since 1995.

Videos

1. The Story of The Mega Powers in the WWF
(Wrestling Bios)
2. The NWO attacks The Rock | WWF RAW (2002)
(WWF - Attitude Videos 2)
3. Stone Cold Vs The Rock WWF Championship Match 11/16/1998
(AttitudePOP)
4. Der geheime Krieg des WWF
(Simplicissimus)
5. FULL MATCH - "Stone Cold" Steve Austin vs. Shawn Michaels: King of the Ring 1997
(WWE)
6. WWF Wrestling - RTL2 - 1994 (deutsch) - #11
(SpaceTV)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Eusebia Nader

Last Updated: 23/08/2023

Views: 6185

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Eusebia Nader

Birthday: 1994-11-11

Address: Apt. 721 977 Ebert Meadows, Jereville, GA 73618-6603

Phone: +2316203969400

Job: International Farming Consultant

Hobby: Reading, Photography, Shooting, Singing, Magic, Kayaking, Mushroom hunting

Introduction: My name is Eusebia Nader, I am a encouraging, brainy, lively, nice, famous, healthy, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.