MARPOL VEDLEGG II- SKADELIG STOFF I BULK – Kunnskap om sjø (2023)

Vedlegg II Forskrift for kontroll av forurensning med skadelige flytende stoffer i bulk

 • Detaljert utslippskriterier og tiltak for kontroll av forurensning av skadelige flytende stoffer fraktet i bulk
 • Utslipp av deres rester er kun tillatt til mottaksanlegg inntil visse konsentrasjoner og betingelser (som varierer med kategorien av stoffer) er overholdt
 • I alle fall er det ikke tillatt å slippe ut rester som inneholder skadelige stoffer innenfor 12 mil fra nærmeste land.
 • Krev at kjemikalietankskip bygget etter 1. juli 1986 skal overholde den internasjonale koden for konstruksjon og utstyr til skip som frakter farlige kjemikalier i bulk (IBC-koden)

Kategorier av skadelige flytende stoffer (NLS)

Skadelige flytende kjemikalier deles inn i fire kategorier X,Y,Z og andre stoffer (OS) slik at stoffer i kategori X utgjør den største trusselen mot det marine miljøet og de i kategorien andre stoffer (OS) minst

Alle bulklaster er delt inn i fire kategorier.

MARPOL VEDLEGG II- SKADELIG STOFF I BULK – Kunnskap om sjø (1)

Definisjon av hver kategori

MARPOL VEDLEGG II- SKADELIG STOFF I BULK – Kunnskap om sjø (2)
MARPOL VEDLEGG II- SKADELIG STOFF I BULK – Kunnskap om sjø (3)
MARPOL VEDLEGG II- SKADELIG STOFF I BULK – Kunnskap om sjø (4)
MARPOL VEDLEGG II- SKADELIG STOFF I BULK – Kunnskap om sjø (5)

Typer kjemikalietankere

Transport av kjemikalier i bulk dekket av:

MARPOL VEDLEGG II- SKADELIG STOFF I BULK – Kunnskap om sjø (6)

SOLAS kapittel VII- Transport av farlig gods

MARPOL VEDLEGG II- SKADELIG STOFF I BULK – Kunnskap om sjø (7)

MARPOL vedlegg II- Forskrifter for kontroll av forurensning med skadelige flytende stoffer i Bulk.

Begge konvensjonene krever at kjemikalietankskip bygget etter 1. juli 1986 skal overholde den internasjonale koden for konstruksjon og utstyr av skip som frakter farlige kjemikalier i bulk (IBC-koden)

Med henvisning til MARPOL vedlegg II, Hva er IBC-koden

MAPROL Annex II krever at kjemikalietankskip bygget etter 1. juli 1986 skal overholde den internasjonale koden for konstruksjon og utstyr til skip som frakter farlige kjemikalier i bulk (IBC-koden).

MARPOL VEDLEGG II- SKADELIG STOFF I BULK – Kunnskap om sjø (8)

IBC-koden gir en internasjonal standard for sikker transport til sjøs av farlige og skadelige flytende stoffer (NLS) i bulk.

For å minimere risikoen for skip, deres mannskap og miljøet, foreskriver koden følgende:

 • Design og konstruksjonsstandarder for skip
 • Utstyret de skal bære

Med behørig hensyn til kategorien NLS-last (Kategori: X,Y.Z eller OS) de vil frakte.

Typer kjemikalietankere basert på grad av fare

Kjemikaliekode for bulk deler kjemikalietankere inn i tre kategorier skipstype 1,2 og 3, som gjenspeiler de farlige og skadelige egenskapene til lasten som skal fraktes.

MARPOL VEDLEGG II- SKADELIG STOFF I BULK – Kunnskap om sjø (9)

Type 1

Skip er et kjemikalietankskip beregnet på å transportere kapittel 17 (i IBC-koden) produkter med svært alvorlige miljø- og sikkerhetsfarer som krever maksimale forebyggende tiltak for å forhindre rømming av slik last.

Type 2

Skip er et kjemikalietankskip beregnet på å transportere kapittel 17-produkter (i IBC-koden) som har betydelig alvorlige miljø- og sikkerhetsfarer som krever betydelige forebyggende tiltak for å hindre rømming av slik last.

Type 3

Skip er et kjemikalietankskip beregnet på å transportere kapittel 17 (i IBC-koden) produkter med tilstrekkelig alvorlige miljø- og sikkerhetsfarer som krever en moderat grad av inneslutning for å øke overlevelsesevnen i en skadet tilstand.

Et type 1-skip er således et kjemikalietankskip beregnet for transport av produkter som anses å utgjøre den største samlede faren og type 2 og type 3 for produkter med gradvis mindre fare.

Følgelig skal et type 1-skip overleve den mest strenge standarden for berømmelse, og dets lastetanker bør være plassert i den maksimale foreskrevne avstanden innenbords fra skallbelegget.

Angi at kravene i vedlegg II gjelder for alle skip som frakter skadelige flytende stoffer i bulk

 • Kravene i vedlegg II gjelder for alle skip som er sertifisert til å frakte skadelige flytende stoffer i bulk.
 • Krev at kjemikalietankskip bygget etter 1. juli 1986 skal overholde den internasjonale koden for konstruksjon og utstyr til skip som frakter farlige kjemikalier i bulk (IBC-koden)
 • Kjemikaliekoder for bulk deler kjemikalietankere inn i tre kategorier, skipstype 1,2 og 3, som gjenspeiler de farlige og skadelige egenskapene til lasten som skal fraktes.

Operasjonell utslipp av rester av NLS

Vedlegg II regel 13 inneholder kontroll med utslipp av rester av skadelige flytende stoffer.

Maksimalt tillatt restrester i tanken og tilhørende rør etter tømming er satt til maksimalt 75 liter for produkter i kategoriene X,Y og Z

De fleste kjemikalier eller skadelige væsker vil blandes med vann og skilles ikke lett fra det. Hovedprinsippet i vedlegg II er å fortynne lastrester i sjøvann til foreskrevne grenser avhengig av deres forurensningsfare og lette fordeling av utslipp ved å utnytte kjølvannet til skipet.

Utslippene kreves utført under vannlinjen og på en slik måte at vann/restblandingen i skipets grenselag og føres akterover underveis fordeles av kjølvannet akter.

MARPOL VEDLEGG II- SKADELIG STOFF I BULK – Kunnskap om sjø (10)

Bestemmelsen i vedlegg II regel 13 tillater utslipp i havet av rester av stoffer i kategori X, Y eller Z, forutsatt;

 1. Skipet fortsetter underveis med en hastighet på minst 7 knop
 2. Utslippet gjøres under vannlinjen og ikke overskrider den beregnede maksimale vannutslippshastigheten.
 3. Utslippet foretas i en avstand på ikke mindre enn 12 nautiske mil fra nærmeste land på et vanndybde på minst 25 meter.

Kravene til utslipp av rester i vedlegg II gjelder ikke når et slikt utslipp:

 1. Er nødvendig for å sikre sikkerheten til et skip eller redde liv til sjøs;
 2. Resultatet av skade på et skip eller dets utstyr
 3. Er godkjent av admisnitration (regjeringen) ved bekjempelse av spesifikke forurensningshendelser.

Oppgi at vilkårene for utslipp av avløp som inneholder stoffer som faller innenfor disse kategoriene er spesifisert.

Kontroll av utslipp av rester av skadelige flytende stoffer eller ballastvann, tankvask eller andre blandinger som inneholder stoffene fra et skip spesifisert i MARPOL vedlegg II, regel 13.

Bestemmelsen i vedlegg II regel 13 tillater utslipp i havet av rester av stoffer i kategori X, Y eller Z, forutsatt:

 1. Skipet fortsetter underveis med en hastighet på minst 7 knop
 2. Utslippet gjøres under vannlinjen som ikke overskrider den beregnede maksimale vannutslippshastigheten.
 3. Utslippet foretas i en avstand på ikke mindre enn 12 nautiske mil fra nærmeste land i et vanndybde på minst 25 meter.

Håndbok for prosedyre og arrangement (P&A).

Angi at hvert skip som er sertifisert for transport av skadelige flytende stoffer i bulk skal være utstyrt med en prosedyre- og ordningsmanual.

Hvert skip som er sertifisert til å frakte NLS av kategori X, Y eller Z i bulk, har om bord en godkjent manual i standardformat.

MARPOL VEDLEGG II- SKADELIG STOFF I BULK – Kunnskap om sjø (11)

Hovedformålet med håndboken er å identifisere for skipets offiserer de fysiske arrangementene og alle operasjonsprosedyrene som må følges for å overholde kravene i MARPOL vedlegg II, med hensyn til:

 • Hovedtrekk ved Marpol 73/78, vedlegg II
 • Beskrivelse av skipets utstyr og arrangementer
 • Lasting, lossing og tankstrippingsprosedyrer
 • Prosedyrer knyttet til rengjøring av lastetanker, tømming av rester, ballastering og deballastering
 • Flytdiagrammer og tegninger

Oppgi fordelene med P&A Manual

P&A Manual gir skipsføreren veiledning om skipets arrangementer og utstyr for å muliggjøre samsvar med MARPOL vedlegg II

Alle operasjonelle prosedyrer mht

 • Lastehåndtering
 • Tankrengjøring
 • Slophåndtering
 • Rester utslipp
 • Ballast og
 • Deballastering

Lastebok for skip som frakter NLS i bulk

Angi at hvert skip skal være utstyrt med en lastebok som skal fylles ut, på tank for tank-basis, hver gang operasjoner med hensyn til et skadelig flytende stoff finner sted

MARPOL VEDLEGG II- SKADELIG STOFF I BULK – Kunnskap om sjø (12)

Regel 9 i vedlegg II til MARPOL 73 sier at lastjournalen må fylles ut fra tank-til-tank-basis når noen av følgende operasjoner utføres:

 1. Lasting av last
 2. Lossing (lossing) av last
 3. Intern overføring av last
 4. Obligatorisk forvask i henhold til skipets prosedyre- og arrangementsmanual
 5. Rengjøring av lastetanker
 6. Slipp ut i havet av tankvask
 7. Ballastering av lastetanker
 8. Lossing av ballastvann fra lastetanker
 9. Utilsiktet eller annen eksepsjonell utslipp
 10. Hver operasjonspost er signert av offiseren som er ansvarlig for operasjonen, og skipsføreren er pålagt å signere hver side.
 11. Boken oppbevares på et slikt sted at den er lett tilgjengelig for inspeksjon og kan til enhver tid inspiseres mens fartøyet ligger i havn.
 12. Lastebok oppbevares i en periode på tre år etter siste innføring.
MARPOL VEDLEGG II- SKADELIG STOFF I BULK – Kunnskap om sjø (13)

Beredskapsplan for havforurensning ombord for NLS

Regel 17 i vedlegg II krever at ethvert skip på 150 bruttotonnasje og over som er sertifisert til å frakte skadelige flytende stoffer i bulk, frakter om bord en nødplan for marin forurensning ombord for skadelige flytende stoffer godkjent av administrasjonen.

MARPOL VEDLEGG II- SKADELIG STOFF I BULK – Kunnskap om sjø (14)

Angi hovedformålet med beredskapsplanen

Hovedmålene med denne planen er å

 • Forhindre forurensning
 • Stopp eller minimer utstrømning når en skade på skipet eller dets krav oppstår
 • Stopp eller minimer utstrømning når et operasjonelt utslipp forekommer i overkant av mengden eller øyeblikkelig hastighet som er tillatt i henhold til MARPOL-konvensjonen.

Hovedinnhold i beredskapsplan

Beredskapsplanen gir veiledning til skipsføreren og mannskapet på skipet med tiltak som skal tas når NLS-utslipp har skjedd eller sannsynligvis vil skje, og den består av minst:

 • Prosedyren for å rapportere en forurensningshendelse med skadelige flytende stoffer;
 • Listen over myndigheter eller personer som skal kontaktes ved forurensningshendelse med skadelige flytende stoffer
 • En detaljert beskrivelse av tiltak som skal iverksettes umiddelbart av personer om bord for å redusere eller kontrollere utslipp av skadelige flytende stoffer etter hendelsen;
 • Prosedyrene og kontaktpunktet på skipet for å koordinere handlinger ombord med nasjonale og lokale myndigheter for å bekjempe forurensningen

Grunnleggende forklaring av SMPEP

Regel 37 i MARPOL vedlegg I krever at oljetankere på 150 bruttotonnasje og over og alle skip på 400 bruttotonnasje og over har en godkjent Shipboard oil pollution emergency plan (SOPEP).

Regel 17 i MARPOL vedlegg II gir tilsvarende bestemmelser om at alle skip med bruttotonnasje på 150 og over som frakter NLS i bulk har en godkjent beredskapsplan for marin forurensning ombord for NLS.

SMPEP for NLS kan kombineres med en SOPEP, siden det meste av innholdet deres er det samme og en kombinert plan om bord er mer praktisk enn to separate i nødstilfeller.

For å gjøre det klart at planen er kombinert én, bør den omtales som en Shipboard Marine Pollution Emergency Plan (SMPEP)

MARPOL VEDLEGG II- SKADELIG STOFF I BULK – Kunnskap om sjø (15)

Skip som begge forskriftene gjelder (sertifisert for å bære olje og NLS) kan ha en kombinert plan kalt en Shipboard Marine Pollution Emergency Plan (SMPEP)

Merket med: lastebok,kategorier av skadelige flytende stoffer,kategori x,kategori y,kategori z,IBC-kode,marpol vedlegg II,operativ utslipp av rester av NLS,andre stoffer,,prosedyre- og arrangementsmanual,beredskapsplan for marin forurensning om bord,SMPEP,type 1,type 2,type 3,typer kjemikalietankere

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated: 14/09/2023

Views: 6019

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.